Политика за защита на лични данни

Какво представлява настоящата политика?

Когато използвате www.tonusmeals.com, Вие може да изберете доброволно да предоставите Ваши лични данни. В тази политика е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват личните Ви данни, какви са мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните Ви данни и др. 

Когато изберете да предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика за защита на лични данни.

Кой обработва личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват от „Тонус Нутришън“ ООД, с ЕИК 205940295, със седалище и адрес на управление в гр. София 1421, р-н „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Църноок“ № 7, ет. 3, наричано по-долу за краткост „Администратор“. 

Кога обработваме личните Ви данни?

Абонамент за бюлетин

Когато използвате www.tonusmeals.com, Вие може да изберете да се абонирате за нашия бюлетин. В случай че изберете да се абонирате за нашия бюлетин, ние ще Ви изпращаме информация за нашите предложения. За целта ще трябва да ни предоставите следните лични данни: 

 • електронна поща (имейл).

Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните си данни. Може да се откажете да получавате бюлетина ни, като използвате специално създадената функционалност за това във всеки един имейл, който получавате от нас. Това може да стане като натиснете бутона “unsubscribe”. В този случай ние ще преустановим обработката на личните ви данни и ще ги заличим от базата си с данни. 

Можете да се отпишете от получаването на бюлетина ни и като ни изпратите имейл на адрес – info@tonusmeals.com. 

Доставка

Предлагаме Ви възможност да се заредите с Tonus ястия два пъти седмично – в понеделник и четвъртък. Поръчки, направени до 16:00 ч. в неделя, ще бъдат доставени на следващия ден в понеделник. Съответно, поръчки, изпратени до 16:00 ч. в сряда, следва да бъдат доставени в четвъртък. За осъществяването на доставката от нашия онлайн магазин, ще са ни необходими следните лични данни с оглед предоставянето на услугата:

 • две имена;
 • адрес;
 • телефонен номер;
 • електронна поща.

Гарантираме, че данните Ви ще бъдат обработвани единствено за целите на доставката и ще бъдат надлежно съхранявани. Вашите имена, адрес и телефонен номер ще бъдат предоставени на нашите доставчици, които ще се свържат с Вас в момента, в който са на адрес, а електронната поща ще ни бъде необходима при регистрацията Ви на www.tonusmeals.com, което е условие за извършване на доставка.

Обратна връзка

На www.tonusmeals.com можете да ни дадете обратна връзка по всяко време. За да можем да Ви отговорим и да подходим към Вас индивидуално, е необходимо да ни предоставите Вашето име и електронна поща (имейл адрес).

На какво основание обработваме личните Ви данни? 

Обработваме личните данни, които сте ни предоставили само и единствено на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни. В определени случаи, можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

За какви цели ще обработваме личните Ви данни?

Ще обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез www.tonusmeals.com. 

Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни? 

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

 • Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни; 
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;  
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни; 
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни; 
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си? 

 • Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес гр. София 1421, р-н „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Църноок“ № 7, ет. 3, онлайн магазин Tonus Meals, отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. 
 • Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и изрично пълномощно. 

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на info@tonusmeals.com.

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

 • В случай че сте предоставили личните си данни за получаването на нашия бюлетин, ние ще ги съхраняваме, докато не пожелаете да се отпишете. 
 • Данните, които сме получили във връзка със заявените доставки, ще съхраняваме докато са необходими за целите, за които се използват или до прекратяване на съответната регистрация, след което ще бъдат заличавани.
 • Данните, които сме получили във връзка с подадени кандидатури за работа при нас, ще съхраняваме докато са необходими за целите, за които се използват, след което ще бъдат заличавани.
 • Данните, които сте ни предоставили в следствие на обратната връзка, ще съхраняваме докато са необходими за целите, за които се използват, след което ще бъдат заличавани.

На кого можем да предаваме личните Ви данни? 

Ние няма да предаваме личните Ви данни на други трети лица, освен ако не сме получили Вашето изрично съгласие за това. 

Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си? 

В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, няма да можете да използвате услугите, предлагани чрез www.tonusmeals.com, за които се изисква да предоставите данни. 

Какво става ако не съм навършил 16 години? 

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 16 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са: 

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • Администратора носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме настоящата политика?

Администратора си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате чрез www.tonusmeals.com.